OKOLÍ ZÁMKU

Zámecký hotel Clara Futura stojí v samém srdci Dolních Břežan. Obklopuje ho dvojice supermoderních laserových center, Keltský park, pivovar a infocentrum s muzeem. Pěší procházkou dojdete na proslulé keltské oppidum Závist. Dolní Břežany jsou krásným i funkčním spojením historie a současnosti. Ne náhodou jsou držiteli řady ocenění za architekturu.

Chateau Clara Futura

Laserové centrum ELI

Muzeum a regionální centrum

Keltský park

ŠPIČKOVÁ LASEROVÁ CENTRA HILASE A ELI BEAMLINES

V centrální části Dolních Břežan, na území bývalého zemědělského brownfieldu, vznikla dvě špičková vědecká pracoviště. První z nich –  HiLASE – zahájilo provoz v roce 2014. Toto laserové centrum je zaměřené na vývoj nového typu laserů využitelných v průmyslu, v praktickém výzkumu i v lékařství. Druhé z nich – ELI Beamlines – bylo dokončeno v roce 2015. Jedná se o mezinárodní vědecký ústav s jedněmi z nejintezivnějších laserů na světě, jejichž účelem je průkopnický výzkum od biomedicíny po laboratorní astrofyziku.

KELTSKÝ PARK

Keltský park v letech 2009–2010 vznikl rekultivací nevzhledné skládky zeminy a rybníku s mokřady. Připomíná historickou etapu osídlení území pohanskými předky. Na dávnou historii odkazují kamenné a dřevěné prvky rozmístěné v parku.

Základní kompoziční motiv celého prostoru tvoří pravotočivá spirála, jeden ze symbolů keltské kultury. V jejím středu je umístěn objekt, znázorňující čtyři světové strany, čtyři roční období. Do tohoto centrálního místa vedou cesty s bránami, symbolicky oddělujícími vnější a vnitřní svět. Prostor je doplněn o další symboly keltské kultury. Trojcípé dubové lavice znázorňují cyklus života ve třech sférách (země, moře a nebe). Dubové sedací hranoly, stejně jako vysazené duby, symbolizují posvátnou úctu Keltů k tomuto stromu. Keltský kříž, vztyčený na kopci v ose s náměstím, odkazuje na základní prehistorický symbol spojení kříže a kruhu, spojení starého a nového, materiálního a spirituálního, spojení v harmonii. Keltský park je navržen s cílem upozornit na hierarchii hodnot, pomíjivost života, toleranci a pokoru. Park byl realizován podle architektonického návrhu Ateliéru zahradní a krajinářské architektury Zdeňka Sendlera a Václava Babky.

INFORMAČNÍ CENTRUM

Regionální informační centrum v Dolních Břežanech představuje místní mimořádně bohatou historii osídlení od pravěku po dnešek. K zásadním objevům vedl výzkum archeologů a jejich významné objevy na kopci Hradiště v oblasti Závisti a Šancí. Proto se expozice věnuje rovněž metodám archeologického výzkumu.

Výstava informačního centra zve na výlet místním časoprostorem. Na symbolické křižovatce dálkových cest žili a potkávali se lidé různých etnik a kultur. Vždy po sobě zanechali stopy, které jsou dnes archeologickými památkami. Měřítko a tepaná deska vedle recepce informačního centra symbolizují čas, ztvárnění je inspirováno pravěkými kalendáři i uložením kulturních vrstev v místní půdě. V odpoledních hodinách vykresluje slunce na podlaze a zdi místnosti obrazce klikatící se cesty od vltavských brodů.

KELTSKÉ OPPIDUM ZÁVIST

Na strategickém místě na vrchu Hradiště, které se vypíná vysoko nad bývalým soutokem Vltavy a původním korytem Berounky, lidé sídlili s přestávkami posledních 2,5 tisíce let. Největší keltské oppidum (sídlo městského charakteru) Čech bylo v roce 1989 prohlášeno Národní kulturní památkou.

Výzkum lokality trval bez přestávky 27 let (1963–1990). Podle poznatků odborníků zde první hradiště vzniklo ve střední době bronzové, na místě se však dál bydlelo i v pozdní době halštatské až časně laténské (550–400 př. Kr.) Hradiště bylo patrně rovněž obýváno také v době římské a v raném středověku.

Samotné keltské oppidum bylo založeno kolem roku 180 př. Kr. a celková plocha opevněného území přesáhla 100 ha. Vnitřní zástavba keltského „městečka“ zahrnovala jak dvorcovou zástavbu, tak domy s pevnou konstrukcí, dílny a skladovací prostory. V mladším období vyrostlo opevnění na sousedním vrchu Šance a bylo přes Břežanské údolí propojeno s fortifikací na Hradišti. Toto opevnění bylo patrně upraveno a využito během třicetileté války. Celková délka všech obranných opevněných linií přesahuje 9 km.

Celý areál oppida byl opuštěn mezi lety 30 až 20 př. Kr.

Ideální pro poznání Hradiště je naučná stezka Oppidum Závist, která návštěvníky seznámí s předhradím, bránami, opevněním či akropolí.