fbpx

Zásady ochrany osobních údajů

1. Správce osobních údajů

1.1. Správce osobních údajů CF Property s.r.o., IČ 09727477, se sídlem Švédská 635/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, (dále jen „správce“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

1.2. Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny

1.3. Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese www.clarafutura.cz (dále jen „internetové stránky“).

1.4. Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.

2. Zpracovatel osobních údajů

2.1. Osobní údaje může pro správce zpracovávat také spřízněná společnost CF Hotel Services s.r.o., se sídlem Švédská 635/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 097 77 261, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 342422 (dále jen „zpracovatel“).

2.2. V případě, že jsou osobní údaje namísto správce zpracovávány zpracovatelem, platí tyto zásady i pro zpracovatele.

3. Právní základ, doba, způsob a místo zpracování osobních údajů

3.1. V souvislosti s podnikáním Správce může dojít ke zpracování osobních údajů zejména při:

        3.1.1. poskytování ubytovacích a souvisejících služeb na základě smluv uzavřených se zákazníky (včetně komunikace se zákazníky a třetími osobami);

        3.1.2. plnění smluvních vztahů s obchodními partnery a dodavateli;

        3.1.3. plnění právních povinností;

        3.1.4. komunikaci s uchazeči o zaměstnání;

        3.1.5. v rámci pracovněprávních vztahů;

        3.1.6. ochraně oprávněných zájmů Správce, přičemž oprávněnými zájmy Správce se rozumí zejména zájmy na řádném a bezpečné provozu, rozvoji a zkvalitnění služeb, plnění uzavřených závazkových vztahů, jakož i na legitimním a efektivním uplatněním nároků z těchto vztahů.

        3.1.7. komunikaci se zájemci o naše služby na našich webových stránkách;

        3.1.8. komunikaci se subjekty údajů mimo výše uvedených činností.

3.2. Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu vyřízení objednávky, provedení obchodu, zařízení služby apod., dále po dobu, kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste správci případně udělili souhlas. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovány, nebo je dána právními předpisy.

3.3. Osobní údaje jsou správcem zpracovány manuálně i automatizovaně. Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti svých internetových stránek.

3.4. Osobní údaje zpracováváme pouze v České republice, případně v členských státech EU.

4. Zpracovávané osobní údaje a účely zpracování

4.1. V závislosti na povaze každého smluvního vztahu zpracováváme zpravidla následující údaje:

        4.1.1. jméno, příjmení a titul;

        4.1.2. datum narození, (včetně rodného čísla);

        4.1.3. kontaktní adresu;

         4.1.4. e-mail;

        4.1.5. telefonní číslo;

        4.1.6. finanční údaje, zejména číslo bankovního účtu;

        4.1.7. IČO, DIČ;

        4.1.8. případně další informace vyžadované podle povahy konkrétního smluvního vztahu.

4.2. Zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje) zpracováváme pouze výjimečně, jen je-li to nezbytné a pouze v přímé souvislosti s poskytováním konkrétní služby (např. informace o zdravotním stavu v případě újmy na zdraví).

4.3. Správce neprovádí žádnou činnost zpracování osobních údajů, v rámci níž by docházelo k automatizovanému zpracování nebo k profilování ve smyslu čl. 22 nařízení GDPR.

4.4. Osobní údaje zpracováváme jak manuálně, tak automatizovaně.

4.5. Výše uvedené osobní údaje zpracováváme pro účely:

4.6. plnění smlouvy a jejího sjednání zejména s našimi zákazníky, obchodními partnery, zaměstnanci nebo uchazeči o zaměstnání;

4.7. plnění právních povinností, kterými jsou zejména povinnosti řádného vedení účetní a daňové agendy, řádného vedení advokátního spisu včetně e-mailové komunikace a seznamu kontaktů;

4.8. ochrany oprávněných zájmů Správce a třetích osob, vždy však v souladu s pravidly řádného výkonu podnikání;

4.9. vyřizování žádostí prostřednictvím elektronických formulářů;

4.10. zasílání informací a novinek z oblasti podnikání Správce, obchodních sdělení a nabídky našich služeb. Výše uvedené zpracování provádíme za účelem informování a posílení povědomí zákazníků o naší specializaci, stejně jako za účelem budování a udržování dobrých obchodních vztahů, rozvoje společnosti a zkvalitnění našich služeb. To vše je našim oprávněným zájmem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Zasílání těchto sdělení můžete kdykoli odmítnout a zasílány Vám nebudou.

4.11. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat rovněž na základě Vámi uděleného souhlasu. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat.

5. Práva subjektu údajů

5.1. Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

        5.1.1. právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;

        5.1.2. právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování;

        5.1.3 právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy;

        5.1.4. právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;

        5.1.5. právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR;

        5.1.6. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu, pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem, právy nebo svobodami;

        5.1.7. právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů.

6. Cookies

6.1. Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám; používá je téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

6.2. Na internetových stránkách správce může využívat tyto druhy cookies:

        6.2.1. Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.

        6.2.2. Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

6.3. V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.

6.4. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče. Pokud použití souborů cookies nepovolíte, některé funkce a stránky nemusí fungovat, jak by měly.

6.5. K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním internetových stránek vyjadřujete souhlas propojením následujících služeb:

        Google, Facebook, X.com

6.6. Kvůli zobrazení cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných internetových stránkách předáváme těmto reklamním a sociálním sítím údaje o vašem chování na webu; nepředáváme jim však vaše identifikační údaje.

7. Předávání do třetích zemí

7.1. Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

8. Zabezpečení osobních údajů

Přijali jsme taková organizační a technická opatření, aby Vaše osobní údaje, ať již v elektronické nebo fyzické formě, byly chráněny před náhodným nebo neoprávněným zpřístupněním, využitím, pozměněním, ztrátou nebo zničením.

9. Informace a otázky

Další informace o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů může subjekt údajů získat na webových stránkách www.clarafutura.cz nebo prostřednictvím e-mailu na office@clarafutura.cz .

10. Kontaktní údaje úřadu dozoru

Úřad pro ochranu osobních údajů, Kontaktní adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7 – Holešovice, tel: 234665111, web: www.uoou.cz ,e-mail: posta@uoou.cz

11. Účinnost

Tyto Zásady ochrany a zpracování osobních údajů jsou účinné od 1.1.2023 a budou pravidelně aktualizovány na našich webových stránkách.